TERMS & CONDITIONS

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contract duur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van Calisthenics Amsterdam.
1.2 Stornokosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.
1.3 Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.
1.4 Contributie: het bedrag van het lidmaatschap dat per maand betaald moet worden.
1.5 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder.
1.6 Financieel verantwoordelijke: natuurlijk persoon, welke financieel verantwoordelijk is voor de maandelijkse contributie.
1.7 Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.
1.8 Lidmaatschap: het abonnement welke de deelnemer aangaat.
1.9 Lockers: kluisje waar het lid zijn eigendom kan opbergen.
1.10 Opzegtermijn: één volledige incasso periode welke Calisthenics Amsterdam van het lid nog incasseert.
1.11 Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding, van Calisthenics Amsterdam kan worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
1.12 Hoofdbetaler: Het lid die verantwoordelijk is voor de betaling bij een Samen abonnement. Het abonnementsgeld wordt afgeschreven van het rekeningnummer van de hoofdbetaler.

ARTIKEL 2: AANMELDING
2.1 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (man/vrouw) van 14 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met Calisthenics Amsterdam.
2.2 Aanmelding voor een lidmaatschap bij Calisthenics Amsterdam, geschiedt door het inschrijfformulier op de Calisthenics Amsterdam website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden.
2.3 Het lid kan dan direct komen sporten bij Calisthenics Amsterdam.

ARTIKEL 3: TOEGANG- EN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
3.2 Door aanmelding bij Calisthenics Amsterdam via inschrijving online, machtigt de deelnemer Calisthenics Amsterdam, om de contributie d.m.v. automatische incasso per maand te incasseren.
3.3 Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot Calisthenics Amsterdam.
3.4 De toegang zal door middel van het aanmelden via de trainer worden gecontroleerd.
3.5 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
3.6 Calisthenics Amsterdam is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
4.1 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van de abonnementsvorm), met een minimum van drie volledige incasso periodes.
4.2 Met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij je in je eerste 3 maanden zit van je abonnement (deze zal je eerst uit moeten dienen) en gaat in na uw opzegging. Contracten met een bepaalde tijd worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
4.3 Zelf inschrijven zonder toestemming, kan vanaf 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen middels een toestemmingsformulier toestemming te krijgen van een ouder en/of verzorger om lid te worden.
4.4 Zelf inschrijven zonder toestemming is niet mogelijk bij een Kids abonnement. Het Kids abonnement is een abonnement voor kinderen in de leeftijd 7 tot 14 jaar. Ouders en/of verzorgers dienen altijd toestemming te geven.
4.5 De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst.
4.6 Betaling van het lidmaatschap geschiedt per maand via automatische incasso.
4.7 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Calisthenics Amsterdam is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,00 stornokosten per stornering in rekening te brengen.
4.8 In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Calisthenics Amsterdam bepaald per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.
4.9 Toegang tot Calisthenics Amsterdam is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

ARTIKEL 5: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN
5.1 Calisthenics Amsterdam behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
5.2 Bij wijzigingen wordt een deelnemer/lid op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW.
5.3 Calisthenics Amsterdam informeert een deelnemer/lid minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden. Mocht een deelnemer/lid de overeenkomst willen opzeggen naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen in de voorwaarden, dient hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum te doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door een deelnemer/lid in.
5.4 Tevens behoudt zij zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.
5.5 Calisthenics Amsterdam maakt eventuele prijsverhogingen één maand voorafgaand genoegzaam bekend.
5.6 In het geval van een prijsverhoging, heeft een deelnemer/lid het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking van die verhoging door Calisthenics Amsterdam te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld voor de periode na de ontbinding, wordt dan door Calisthenics Amsterdam terugbetaald. Het door een deelnemer/lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
5.7 Prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals btw-verhoging, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
5.8 Calisthenics Amsterdam mag haar tarieven een keer per jaar, per 1 januari, verhogen met maximaal 5%. Indien gebruik wordt gemaakt van de verhoging vanuit Calisthenics Amsterdam geeft dat deelnemers/leden niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.
5.9 Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen in de Calisthenics Amsterdam vestigingen of via onze klantenservice.
5.10 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.11 De actiemaanden worden altijd voorafgaand aan het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven. Actieperiodes vallen buiten de contractsduur.
5.12 Acties die plaatsvinden bij een nieuwe vestiging, zijn echter alleen geldig voor nieuwe leden die in de desbetreffende woonplaats/regio wonen, waar de nieuwe vestiging wordt gevestigd.
5.13 Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen.
5.14 Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING
6.1 Omzetting is alleen mogelijk op het moment na de eerste 3 maanden abonnement afloopt.
6.2 Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels per e-mail.
6.3 Tussentijdse opzegging van een lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:
– Een deelnemer/lid een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 30 kilometer verwijdert van een van de Calisthenics Amsterdam vestigingen. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats. Bij goedkeuring dient een abonnement te worden afgekocht. Bij een één, twee of drie-jarig abonnement wordt dan het verschuldigde abonnementsgeld herberekend naar de feitelijke abonnementsvorm (Flexibel).
– Een deelnemer/lid geen gebruik meer kan maken van de afgenomen diensten als gevolg van een blessure of ziekte. Het abonnement kan dan voor een maximum van 3 maanden worden stopgezet, je abonnement staat dan stil. Wanneer je je abonnement 3 maanden stop zet loopt deze dus ook 3 maanden langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.
6.4 Indien het lid het lidmaatschap is aangegaan via het online inschrijfformulier van de Calisthenics Amsterdam website beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Het herroepingsformulier moet per e-mail toegestuurd worden of per post. Het herroepingsformulier kan binnen bovenstaande termijn per e-mail worden verstuurd naar het info@calisthenicsamsterdam.com.
6.5 Telefonische, mondelinge of opzeggingen per fax, online chat of social media worden niet in behandeling genomen.
6.6 Calisthenics Amsterdam behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager, een lidmaatschap te beëindigen.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van Calisthenics Amsterdam is geheel voor eigen risico van het lid.
7.2 De financieel verantwoordelijke aanvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de Unlimited abonnement, bij achterstallige betalingen kan het lid aansprakelijk gesteld worden. Zie artikel 4.
7.3 Calisthenics Amsterdam aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een deelnemer/lid. Wel biedt Calisthenics Amsterdam gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. Het gebruik van een eigen slotje is toegestaan.
7.4 Calisthenics Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Calisthenics Amsterdam.
7.5 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Calisthenics Amsterdam, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING
8.1 In geval van klachten kan het lid altijd terecht via de e-mail info@calisthenicsamsterdam.com.
8.2 Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Calisthenics Amsterdam zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

ARTIKEL 9: SLOT
9.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Calisthenics Amsterdam en hiernaar te handelen.
9.2 Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
9.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van Calisthenics Amsterdam staan op de website.

Algemene Voorwaarden Calisthenics Amsterdam.
Versie actief per 01-06-2019

Open chat
1
Hello 👋
This is Wesley founder of Calisthenics Amsterdam. How can I help you?